Powerwebdesign.nl

Voor een mobielvriendelijk ontwerp!

Artikel 1. Toepasselijkheid1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen,overeenkomsten en leveringen betreffende uitvoering van de overeenkomst door Powerwebdesign, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.2 Power webdesign is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene
voorwaarden aan te brengen.
1.3 Power webdesign wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van
opdrachtgever of derden uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 2. Offertes
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Over de in een offerte vermelde prijzen wordt geen BTW gerekend, tenzij uitdrukkelijk anders
is vermeld.
aanvaard.
prijswijzigingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.5 Diensten buiten de overeenkomst worden gefactureerd per kwartier, zonder starttarief, op basis
van het op dat moment geldende uurtarief. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 3. Overeenkomst / opdracht aanvaarding
3.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Power webdesign komt tot stand op een van de volgende manieren:1.4 Op elke overeenkomst tussen Power webdesign en de opdrachtgever is uitsluitend hetNederlands recht van toepassing.2.3 Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Power webdesign zijn ondervoorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid2.4 Alle prijzen op de website van Power webdesign zijn onder voorbehoud van tussentijdseprijswijzigingen die nog niet op de website zijn verwerkt. Voor de gevolgen van tussentijdse1. 2. 3.
Het retourneren van een opdrachtbevestiging aan Power webdesign door de opdrachtgever.
Het bevestigen en accepteren van de opdracht door Power webdesign en het retourneren van de gegeven opdracht per e-mail door Power webdesign aan opdrachtgever.
3 Het mondeling maken van afspraken over het eerder aanvangen van de dienstverlening. Power webdesign beschouwt dit als een expliciete bevestiging van de uitgebrachte offerte en de daarbij gemaakte afspraken over de aanbetaling.4. 4. Opdrachtgever zal na het verlenen van de opdracht de vooraf overeengekomen aanbetaling voldoen. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur.
3.2 Het verlenen van een mondelinge opdracht die door Power webdesign eenzijdig schriftelijk (zgn. opdrachtbevestiging) is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt per e-mail verstuurd aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht de overeenkomst binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk (via email) na ontvangst van de opdrachtbevestiging te annuleren.
3.3 Power webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
3.4 Indien Power webdesign dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, mag Power webdesign bij de uitvoering van de overeenkomst anderen inschakelen.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Power webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
3.6 De vorderingen van Power webdesign op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Power webdesign ter kennis gekomen omstandigheden Power webdesign goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen en Power webdesign dit aan opdrachtgever heeft meegedeeld.
2. Indien opdrachtgever de betaaltermijn van termijnbetalingen overschrijdt en Power webdesign op basis daarvan de afkoopsom of de resterende termijnen direct opeisbaar stelt.
3.7 In de hierboven genoemde gevallen is Power webdesign bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Power webdesign om de afkoopsom te vorderen.
de vooraf overeengekomen aanbetaling is ontvangen. teksten, foto’s of kleurstelling doorgeven zonder extra kosten.
mogelijk online.
4.3 Eventuele extra revisierondes worden op verzoek van de Opdrachtgever uitgevoerd op basis
van nacalculatie, op basis van het op dat moment geldende uurtarief. verstrekken.
schriftelijk anders overeengekomen tussen Power webdesign en opdrachtgever.
opdrachtgever Power webdesign tegen aanspraken van derden.
daardoor ontstane kosten volgens gebruikelijke tarieven te voldoen.
4.8 Power webdesign behoudt zich het recht voor om de eindfactuur uiterlijk na 6 (zes) weken
vanaf de aanvang van de opdracht in rekening te brengen.
4.9 Opdrachtgever dient het restantbedrag en / of de maandelijkse termijn bedragen na oplevering
van de initiële website binnen de aangegeven vervaltermijn te voldoen.
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst/opdracht
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Power webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Power webdesign de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover informeren.
5.4 Afwijkingen van het gekozen thema en de daarbij behorende plug-ins worden berekend op basis van nacalculatie.
Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever
Alle opdrachten worden uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever aan Power
webdesign kenbaar gemaakte gegevens, informatie wensen en/of eisen. Wanneer geen gegevens,
informatie wensen en/of eisen worden gesteld door opdrachtgever zal Power webdesign de
diensten leveren conform eigen inzicht. Power webdesign zal aanvangen met de opdracht zodra
4.1 Opdrachtgever krijgt van Power webdesign twee kosteloze revisieronden na de eerste
oplevering van de website. Opdrachtgever kan 2 (twee) keer aanpassingen en wijzigingen op
4.2 De eerste revisieronde vindt, via de e-mail, plaats na het afronden van de website of het
onderhoud daarvan. De opdrachtgever kan binnen 7 (zeven) werkdagen zijn opmerkingen
doorgeven. De tweede revisieronde vindt plaats na verwerking van de eerste opmerkingen van
opdrachtgever. Opdrachtgever dient zijn opmerkingen binnen 15 (vijftien) werkdagen via de e-mail
aan te leveren. Power webdesign plaatst de website van opdrachtgever na de verwerking van de
tweede revisie ronde, of bij het uitblijven van een reactie op de tweede revisieronde, zo snel als
4.4 Opdrachtgever zal Power webdesign alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een
behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, noodzakelijke en relevante informatie en gegevens
4.5 Het door opdrachtgever aan Power webdesign geleverde materiaal bestaat uit (direct)
bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij
4.6 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Power webdesign, dat al het
door opdrachtgever aan Power webdesign verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan
wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Power
webdesign te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht. In verband hiermee vrijwaart
4.7 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of onvolledig de informatie zoals genoemd in de
voorgaande leden verstrekt, of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet,
heeft Power webdesign het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of te
ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, waarbij opdrachtgever gehouden is de

Artikel 7. Annulering
7.1 Indien de opdrachtgever een éénmalige opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert nadat deze tot stand is gekomen (anders dan binnen de in art. 3.2 genoemde 5 (vijf) werkdagen), is de opdrachtgever de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.
B
Power webdesign
verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
Artikel 9. Hosting, Beheer & Onderhoud abonnement
9.1 De diensten, service en producten die vallen onder Hosting, Beheer & Onderhoud kunnen op verzoek van opdrachtgever met behulp van Power webdesign worden aangevraagd doormiddel van bemiddeling. Slechts door op aanvraag van opdrachtgever en acceptatie door Power webdesign zal deze bemiddeling tot stand komen. Opdrachtgever vrijwaard in deze Power webdesign van enige aansprakelijkheid.
bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Opdrachtgever dient de facturen van Power webdesign conform artikel 10.1 te voldoen
zonder korting of verrekening.
webdesign benodigd zal zijn.
herinnering, zal de opdrachtgever een toeslag voor administratiekosten van € 5,- verschuldigd zijn.
10.5 Bij niet tijdige volledige betaling uiterlijk op de vervaldag van de derde herinnering, zal de
opdrachtgever de in artikel 10.4 genoemde toeslag verhogen met € 10,-.
incassobureaus.
factuur.
Artikel 11. Geheimhouding
11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 8. Domeinnamen
8.1 Indien is overeengekomen, dat
8.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn
afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende
registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De
desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen.
Power webdesign vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat
Artikel 10. Betalingen
factuurdatum te voldoen door storting op of overmaking naar de op de factuur vermelde
voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het
10.1 Opdrachtgever dient de facturen van Power webdesign binnen 5 (vijf) dagen na de
10.3 Bij overschrijding van de in artikel 10.1 bedoelde termijn is de opdrachtgever in verzuim vanaf
de dag dat die termijn verlopen is, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling door Power
10.4 Het overeengekomen tijdstip van betaling, dan wel de termijn genoemd in artikel 10.1 geldt
als vervaltermijn. Bij niet tijdige volledige betaling uiterlijk op de vervaldag van de tweede
10.6 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop
verschenen toeslag gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en
10.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening, in de eerste plaats,
van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere
Artikel 12. Intellectueel eigendom
12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden behoudt Power
webdesign tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zich de rechten en bevoegdheden voor
die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

12.2 Power webdesign behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 13. Publiciteit en promotie
13.1 Power webdesign is gerechtigd om op een bescheiden en de bij haar gebruikelijke wijze in de website een vermelding op te nemen dat zij de website heeft vervaardigd. Partijen kunnen in onderling overleg een afwijkende wijze overeenkomen.
13.2 Power webdesign heeft met inachtneming van de belangen van opdrachtgever de vrijheid om het resultaat te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
toe te rekenen.
schade voor de opdrachtgever zo veel als mogelijk te beperken.
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding en/of kosten bestaat.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Power webdesign zal opdrachten zorgvuldig uitvoeren. Zij is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (van welke aard dan ook) in verband met eventuele fouten, gebreken of tekortkomingen in het geleverde of in de dienstverlening
15.2 De aansprakelijkheid van Power webdesign is steeds uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever gedurende de laatste 3(drie) maanden voor de betreffende dienstverlening heeft betaald. Deze beperking geldt eveneens voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Power webdesign of haar leidinggevenden.
15.3 In het bijzonder garandeert Power webdesign niet dat de dienstverlening zonder onderbrekingen functioneert.
15.4 Power webdesign kan bij een deel van haar activiteiten afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop weinig of geen invloed kan worden uitgeoefend. Power webdesign kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie van Power webdesign met de betreffende derden of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Power webdesign. Power webdesign zal zich naar redelijkheid inspannen om bij problemen zo nodig vervangende leveranciers te vinden opdat de dienstverlening aan opdrachtgever zo min mogelijk in het gedrag komt.
15.5 Power webdesign is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van bijvoorbeeld foto’s, tekeningen, teksten, welke aan Power webdesign door opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. Opdrachtgever vrijwaart Power webdesign voor deze aanspraken onvoorwaardelijk.
15.6 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Power webdesign slechts gehouden tot het leveren van een vervangende prestatie dan wel tot vergoeding aan opdrachtgever van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze vergoeding van de waarde, kan niet hoger zijn dan de waarde die opdrachtgever aan Power webdesign heeft betaald voor de laatst opgegeven opdracht. Iedere aansprakelijkheid van Power webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende
Artikel 14. Overmacht
14.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming
van de overeenkomst door Power webdesign verhinderen en die niet aan Power webdesign zijn
14.2 Onder overmacht bedoeld in het vorige lid zijn ook begrepen nationale, internationale en
gewelddadige conflicten, natuurgeweld, terrorisme, arbeidsongeschiktheid onder eigen personeel
of bij derden, storingen in de communicatieverbindingen, elektriciteitsvoorziening of in andere
apparatuur van Power webdesign. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Power
webdesign die maatregelen treffen die van haar in alle redelijkheid verlangt kunnen worden om de
14.3 Tijdens de overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Power webdesign opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen
niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te

schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
15.7 De aansprakelijkheid van Power webdesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgeverPower webdesign onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Power webdesign ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Power webdesign in staat is adequaat te reageren.